Instytut Historii Sztuki Studia

Studia

Studia

Studia na kierunku historia sztuki oferowane na Uniwersytecie Gdańskim, podobnie jak i w innych polskich uczelniach, prowadzone są przede wszystkim w zakresie obejmującym problematykę architektury z urbanistyką, sztuk plastycznych, a także rzemiosł artystycznych w czasach od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych, choć program uzupełniony jest także o wykłady z zakresu sztuki starożytnej. Oprócz zajęć obowiązkowych, obejmujących wszystkie przedmioty zgodnie z wymaganiami standardów kształcenia przyjętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponowane są także fakultatywne seminaria i konwersatoria, których oferta zmienia się w poszczególnych latach i jest autorską propozycją pracowników naukowych, zależną od ich zainteresowań badawczych i kompetencji specjalistycznych.

W procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia związane ze sztuką Gdańska i Pomorza. Tematyce tej poświęcony jest osobny obowiązkowy wykład, a pojawia się ona także w wielu programach zajęć fakultatywnych i profili seminariów dyplomowych. Część zajęć, zarówno ćwiczeń jak i seminariów prowadzona jest w bezpośrednim kontakcie z zabytkami, przede wszystkim gdańskiej starówki, na terenie której znajduje się siedziba Instytutu, a także w gdańskich muzeach, głównie w Muzeum Narodowym. Uzupełnieniem zajęć są praktyki terenowe w formie objazdów zabytkoznawczych do innych miast i w inne regiony Polski.

Zajęciom ze sztuki najnowszej towarzyszą wizyty na wystawach, w galeriach i pracowniach artystów trójmiejskich. Studenci historii sztuki mogą skorzystać też w oferowanych na Uniwersytecie Gdańskim programów wymiany studenckiej krajowej i zagranicznej.

W ramach praktyk studenci mają możliwość odbywać staże w trójmiejskich muzeach i galeriach.

Ostatnio modyfikowane: 19.03.2012Pozostałe artykuły w tym dziale