Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej

dr hab. Mirosław Piotr Kruk, prof. UG

  

 

pokój 63, tel. (58) 523 37 48

Historyk sztuki, od roku 2000 adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego i jednocześnie – od roku 1996 pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie, obecnie na stanowisku kustosza dyplomowanego w Dziale Sztuki Cerkiewnej w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka w Krakowie. Badania prowadzi w zakresie kultury i historii sztuki Europy średniowiecznej i nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów sztuki ortodoksyjnej w krajach słowiańskich jako kontynuacji sztuki bizantyńskiej. Ich wyniki przedstawia regularnie na sesjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Publikacje dotyczą głównie problemów, genezy i ikonografii malarstwa ikonowego w granicach dawnej Rzeczypospolitej na tle porównawczym. Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział w Krakowie, Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antyku PAN oraz Europejskiego Stowarzyszenie Archeologów. Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne i za współautorstwo książki pt. Sacralia Ruthenica (2007).

 

CV, Studies, Work, Activities - English Version (PDF file)

Publikacje (wybór)

List of publications - English Version (PDF file)

Prowadzone zajęcia:

Historia sztuki średniowiecznej powszechnej i polskiej (ćwiczenia)

Warsztat badawczy historyka sztuki (wykład) 

Malarstwo ikonowe w dawnej Rzeczypospolitej w w. XV – XVI (fakultet)

Seminarium dyplomowe

Prowadzone prace licencjackie

 PRacesdfdd dd
ddd

 Seminarium dyplomowe 

Ostatnio modyfikowane: 21.02.2014