Instytut Historii Sztuki Aktualności Objazdy zabytkoznawcze

Badania terenowe dzieł sztuki

Formy objazdów i badań terenowych Instytutu Historii Sztuki UG

Bezpośredni kontakt z dziełem sztuki jest istotną częścią przygotowania do wykonywania zawodu historyka sztuki. Wprawdzie w toku studiów większość zajęć dydaktycznych odbywa się w salach wykładowych, ale Dyrekcja Instytutu  czyni starania, aby przynajmniej raz do roku umożliwić studentom żywszy kontakt z zabytkami.

Niezależnie od tego, że część ćwiczeń dydaktycznych prowadzona jest w terenie (np. przy obiektach zabytkowych na terenie Trójmiasta) organizowane są dla chętnych studentów krajowe i zagraniczne objazdy zabytkoznawcze. Z uwagi na skromne możliwości finansowe uczelni nie jest możliwe wpisanie zajęć terenowych tego typu w program studiów na zasadzie obligatoryjnej. Dobrowolnie uczestniczący w objazdach studenci otrzymują jedynie częściowy zwrot poniesionych kosztów, a kwota dofinansowania zależy każdorazowo od możliwości finansowych uczelni oraz aktywności studentów w zakresie pozyskiwania zewnętrznego wsparcia. Instytut zapewnia natomiast wsparcie merytoryczne w postaci opieki naukowej przynajmniej jednego z wykładowców.

Wychodzimy z założenia, że kontakt ze sztuką z perspektywy innej niż wygodne biurko, monitor komputera i podręczniki jest niewątpliwie nie tylko najskuteczniejszym narzędziem dydaktycznym, ale również motywacyjnym - stanowi niezastąpioną inspiracją do dalszych, samodzielnych studiów.

Na niniejszych stronach dokumentujemy najważniejsze wyjazdy zagraniczne opisując ogólnie ich cel i przebieg. Z założenia trasy i kierunki zmieniają się co roku, co zapewnia studentom poznawanie różnych regionów artystycznych.
 

Ostatnio modyfikowane: 09.06.2016