Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiInstytutStrukturaInneProwadzone zajęciaAndrzej Woziński

Historia sztuki średniowiecznej (ćwiczenia)

Historia sztuki średniowiecznej (ćwiczenia)

Prowadzący: dr hab. Andrzej Woziński

 

Zajęcia prezentują wybrane zagadnienia ewolucji malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego w okresie od około 800 r. do lat 20-30. XVI w. w Europie Zachodniej na północ od Alp i Środkowo-Wschodniej oraz do około 1400 w Italii. Zapoznają z kluczowymi dziełami, nurtami, środowiskami, twórcami i zadaniami artystycznymi tego okresu, kształtując podstawy erudycji wizualnej studenta i rozumienia sztuki tego okresu. Na ćwiczeniach omawiane są takie problemy jak m. in. stosunek średniowiecza do antycznego dziedzictwa artystycznego (renesans karoliński, renesans ok. 1200 r., protorenesans trecenta), powstanie i fazy wielkich formacji stylistycznych - romanizmu i gotyku, rola klasztorów, dworów i miast w rozwoju sztuki, relacje pomiędzy artystą a zleceniodawcą, rola wzoru w kreacji dzieła, drogi przenikania wzorców, nastawa ołtarzowa – jej typy i ewolucja. Zajęcia mają na celu wypracowanie umiejętności samodzielnej pracy z tekstem naukowym, jego prezentacji zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Prezentowane na zajęciach teksty wprowadzają studentów w zagadnienia analizy stylu, genezy form artystycznych, typologii, funkcji, ikonografii i ikonologii dzieł średniowiecznych. W ramach ćwiczeń każdy ze studentów zobowiązany jest wygłosić jeden referat na podstawie wskazanego tekstu obcojęzycznego (j. angielski, niemiecki, francuski) – referat musi być zaliczony na ocenę pozytywną; ponadto każdy ze studentów musi zaliczyć na ocenę pozytywną kolokwia wizualne; przy ocenie końcowej brana jest również pod uwagę aktywność na zajęciach. Studentów obowiązuje znajomość nie tylko zagadnień i dzieł omawianych na zajęciach, lecz również literatury podstawowej (lektury obowiązkowe). 

Ostatnio modyfikowane: 29.03.2013

Serwis ostatnio aktualizowany:
01.02.2023