Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Kriegseisen

Fakultet tematyczny 2012-2013

Fakultet tematyczny:

Meblarstwo

Prowadzący: dr Jacek Kreigseisen

Forma zaliczenia: obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze).

W trakcie zajęć zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia dotyczące historii mebli od starożytności do współczesności, z położeniem największego nacisku na meble nowożytne. Podczas zajęć zostaną wyjaśnione podstawowe kwestie stylistyczne, techniczno-technologiczne, ale również problemy związane z konserwacją i restauracją mebli zabytkowych, a także ich fałszerstwami. Zostanie przedstawiony kontekst historyczny, kulturowy i obyczajowy grup i rodzajów mebli nowożytnych.

Ostatnio modyfikowane: 26.10.2012