Instytut Historii Sztuki Działalność Projekty badawcze Projekty w trakcie realizacji Historische Kirchen-Register

Historische Kirchen-Register

Projekt badawczy: Historische Kirchen-Register 

Sporządzenie odpisu oraz przygotowanie do druku krytycznej edycji rękopisu Historische Kirchen-Register, 1616, autorstwa Eberharda Böttichera Biblioteka Gdańska PAN (sygn.: Ms. Uph. fol. 18), rękopis ss. 547.

1. uczestnicy projektu:

  1. dr hab. Christofer Herrmann, prof. UG, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  2. prof. dr hab. Edmund Kizik, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
  3. prof. dr Jurgen Kloosterhuis, dyrektor Geheimes Staatsarchiv Preußisches Kulturbesitz, Berlin

Podstawowe środki na sfinansowanie projektu zapewniła Fundacja Fritza Thyssena/Fritz Thyssen Stiftung.

czas realizacji projektu: 2008-2011.

2. Opis projektu (skrót)

Historische Kirchen-Register, 1616 spisane przez Eberharda Böttichera (1554 -1617), witryka kościoła NMP i jednego z przywódców Trzeciego Ordynku, dzieje kościoła Mariackiego, stanowią jedno z podstawowych źródeł do dziejów budowy kościoła oraz codziennego życia religijnego w Gdańsku od XV – do przełomu XVI/XVII wieku. Kronika zachowała się zarówno w oryginale (Biblioteka Gdańska PAN, sygn.: Ms. Uph. fol. 18) jak i kilkudziesięciu prywatnych, komentowanych odpisach oraz wyciągach, które kontynuowano do poł. XVIII wieku (szereg rękopisów i komipilacji zachowanych w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN, Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz kolekcjach obcych). Inicjatywa badaczy reprezentujących środowiska historyków niemieckich i polskich Uniwersytet Gdański, Instytut Historii PAN oraz Geheimes Staatsarchiv PK ma na celu udostępnienie w krytycznym, interdyscyplinarnym wydaniu Kroniki Böttichera szerszemu gronu historyków, którzy zajmują się dziejami architektury i sztuki oraz dziejami wyznaniowymi w kręgu kultury hanzeatyckiej. Po zakończeniu projektu planowane jest opublikowanie transkrypcji Historische Kirchen-Register wraz z obszernym komentarzem. 

Ostatnio modyfikowane: 18.06.2011