Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne publikacje Andrzej Woziński

dr Andrzej Woziński - publikacje

Publikacje (wybór)

Książki:

W świetle gwiazd. Sztuka i astrologia w Gdańsku w latach 1450-1550, Gdańsk 2011.

 

Artykuły:

 1. Późnogotycki obraz Okręt Kościoła z Dworu Artusa w Gdańsku. Kilka spostrzeżeń na temat ikonografii i koncepcji ideowej [w:] W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku, pod redakcją Beaty Możejko przy współpracy Ewy Bojaruniec-Król, Gdańsk 2016, s. 141-153.

 2. W drodze. Średniowieczny pielgrzym w świetle ikonografii i świadectw materialnych epoki [w:] Między Gdańskiem a Santiago: 600-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba fundacji szyprów w Gdańsku, Gdańsk 2015, s. 421-449.

 3. Monochromatyczne obrazy na retabulum ołtarza głównego w kościele Mariackim w Gdańsku. Geneza i znaczenie, [w:] Procesy przemian w sztuce średniowiecznej. Przełom – regres - innowacja - tradycja. Studia z historii sztuki, pod redakcją Rafała Eysymontta i Romualda Kaczmarka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2014, s. 253-267.

 4. Rozwój retabulum ołtarzowego w Italii XIII-XV wiek [w:] Virtus et Splendor. Sztuka w życiu Włochów XIV-XVII w. Wystawa ze zbiorów Fundacji XX. Czartoryskich, pod red. Marcina Kalecińskiego, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2014, s. 201-213.

 5. O kilku średniowiecznych bramach miejskich w Prusach, ich znaczeniu i symbolice [w:] Fides ex visu, t. 3: „U drzwi twoich”, red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Historii Sztuki Kościelnej), Lublin 2013, s. 251-278.

 6. Późnogotycka rzeźba monochromatyczna w Prusach, „Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego”, T. 11, 2012, s. 67-106.

 7. Święty Jerzy – rycerz, bohater, orędownik i jego artystyczne wcielenia w średniowiecznej Europie i Prusach [w:] Święci orędownicy. Rzeźba gotycka na zamku w Malborku. Katalog wystawy, Malbork 2013, s. 31-39.

 8. In the Service of Religion and Politics. Astrology in Art of Gdańsk (Danzig) about 1450-1550 [w:] Stadkultur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit in Ostmitteleuropa und ihre Renaissance im 19. Jahrhundert”/ Kultura miast środkowo- i wschodnio-europejskich w późnym średniowieczu i renesansie oraz jej odrodzenie w XIX wieku. In Memoriam Andrzej Tomaszewski (1934-2010), Herausgegeben von/Redakcja Marco Bogade (Das Gemeinsame Kulturerbe – Wspólne Dziedzictwo, Herausgegeben von/ Redaktor serii Małgorzata Omilanowska, Bd. VIII/T. VIII), Warszawa 2012, s. 125-150.

 9. Astrologia w późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym Gdańsku w kontekście tutejszych realizacji artystycznych [w:] Jan Heweliusz i kultura heweliuszowska. Utilitas et delectatio, pod redakcją Marii Mendel i Józefa Włodarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 189-207.

 10. Dzieła Mistrza Pawła i jego warsztatu w Prusach krzyżackich, "Studia zamkowe. Muzeum Zamkowe w Malborku", IV, 2012, s. 261-274.

 11. Wystrój Dworu Artusa w Gdańsku z drugiej ćwierci XVI wieku. Przyczynek do stosunku protestantów do astrologii, "Gdański Rocznik Ewangelicki", V, 2011, ISSN1898-1127, s. 82-106.

 12. Międzynarodowe kontakty artystyczne hanzeatyckiego Gdańska [w:] Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce, Redakcja naukowa Małgorzata Omilanowska, współpraca Tomasz Torbus, kuratorka wystawy Anda Rottenberg, Berlin 2011, s. 308-313. Wersja niemieckojęzyczna: Die internationalen Kunstkontakte der Hansestadt Danzig [w:] Tür an Tür. Polen-Deutschland 1000 Jahre Kunst und Geschichte, Hrsg von Małgorzata Omilanowska unter Mitarbeit von Tomasz Torbus, Kuratorin der Ausstellung Anda Rottenberg, Berlin 2011, s. 308-313.

 13. Wokół zagadnień formy, programu ikonograficznego i treści zegara astronomicznego w kościele Panny Marii w Gdańsku, „Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego”, T. 9, 2010, s. 5-44.

 14. Retabulum „Koronacji NMP” z kaplicy w Tenkitach, 1504 [hasło w:] Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. Tom I: Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 25 czerwca-12 września 2010 roku, Redakcja naukowa Barbara Pospieszna, Malbork 2010, kat. I. 5. 17, s. 114-115.

 15. Późnogotycka rzeźba w państwie zakonnym [w:] Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. Tom II: Eseje, Redakcja naukowa Barbara Pospieszna, Malbork 2010, s. 195-212.

 16. [współautor Jolanta Pabiś-Gagis], Późnogotycki krucyfiks w kościele św. Trójcy w Gdańsku. Konserwacja, forma, styl, pochodzenie, „Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego”, 7/8, 2009, s. 13-44.

 17. Czy Wenus miała dzieci w Gdańsku, [w:] Miłość w czasach dawnych. Pod red. B. Możejko i A. Paner, Gdańsk 2009, s. 241-260.

 18. On the Role of Engravings in Late Gothic Sculpture in Prussia, [w:] Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum. Studien zur Kunstgeschichte Kurlands (Homburger Gespräch 2008, Heft 25), M.C.A. Böckler-Mare Balticum-Stiftung. Hrsg. von Lars Olof Larsson, Kiel 2009.

 19. Z zagadnień czeskich w sztuce Gdańska i Prus w końcu XIV i pierwszej poł. XV wieku[w:] Rola komunikacji i przestrzeni w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski. Pod red. A. Paner i W. Iwańczaka. Gdańsk 2008, s. 402-423.

 20. Retrospective Tendencies in the Sculpture of Prussia as Memorial Form at the End of the Middle Ages [w:] Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum. Studien zur Kunstgeschichte Kurlands(Homburger Gespräch 2007, Heft 24), M.C.A. Böckler-Mare Balticum-Stiftung. Hrsg. von Lars Olof Larsson, Kiel 2008.

 21. Retabulum Koronacji Najświętszej Marii Panny [w:] Imagines Potestatis. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 8 czerwca – 30 września 2007 roku. Redakcja Janusz Trupinda, Malbork 2007, IV. 17, s. nlb.

 22. Multiplicity and Unity. The Faces of Sculpture in Prussia between ca. 1450 and 1530, “Acta Historiae Artium Balticae” (Wyd. Vilnius Academy of Fine Arts Press, współwydawca Uniwersytet Gdański), 2005, I, s. 51-74.

 23. Późnogotyckie rzeźbione retabula pomiędzy Gdańskiem, Elblągiem, Królewcem a Toruniem w latach 1450-1530, „Teka Komisji Historii Sztuki” X. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Gwidona Chmarzyńskiego w trzydziestą rocznicę śmierci, Toruń, 12-14 grudnia 2003, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Prace Wydziału Filologiczno-filozoficznego, t. XXXVII, z. 3), 2005, s. 128-139.

 24. Artystyczne i ideowe aspekty późnogotyckiego krucyfiksu w pofranciszkańskim kościele Mariackim w Toruniu, [w:] Dzieje i skarby kościoła mariackiego w Toruniu. Materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy współpracy Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń, 14-16 kwietnia 2005), redakcja naukowa K. Kluczwajd, Toruń 2005, s. 203-222.

 25. Late Gotic Sculptured Retables in the Area between Danzig (Gdańsk), Elbing (Elbląg), Königsberg and Thorn (Toruń) (1450-1530), [w:] Malerei und Skulptur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit in Norddeutschland. Künstlerischer Austausch im Kulturraum zwischen Nordsee und Baltikum, hrgs. von Hartmut Krohm, Uwe Albrecht, Matthias Weniger, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, 2004, s. 199-213.

 26. Wystrój rzeźbiarski gdańskiego Dworu Artura na przełomie średniowiecza i renesansu, [w:] Dwór Artura w Gdańsku. Sztuka i sztuka konserwacji, pod red. T. Grzybkowskiej i J. Talbierskiej. (Materiały z konferencji naukowej, Gdańsk, Dwór Artura 17-19 października 2002), Warszawa 2004, s. 73-90.

 27. Bildhauerei des 15. und 16. Jahrhunderts, [w:] Danziger Kunst vom 15. bis 18. Jahrhundert, Hrsg. T. Grzybkowska, Muzeum Narodowe w Gdańsku b.r.w. (2004), s. 119-144.

 28. In search of the artistic identity of the Baltic region, [w:] The Baltic Sea Region. Culture, Politics, Societies. Ed. W. Maciejewski, Uppsala 2002, s. 207-219.

 29. Michał z Augsburga, Mistrz Paweł i epilog gotyckiej rzeźby gdańskiej, „Rocznik Historii Sztuki”, t. 27, 2002 r., s. 5-92.

 30. Rzeźba elbląska w latach 1500 - 1525, „Rocznik Elbląski”, XVII, 2000, ss. 63-115.

 31. Z rozważań nad Hansem Brandtem, „ Porta Aurea”. Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 6, 1999, ss. 25-31.

 32. Hans Brandt czy anonim z początku XVI wieku? Św. Wojciech czy Andrzej Boryszewski? [w:] Tropami św. Wojciecha, pod red. Z. Kurnatowskiej, Poznań 1999, ss. 293-309.

 33. Rzeźba XV-XVI wieku, [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII wieku. Katalog wystawy. Muzeum Narodowe w Gdańsku, maj - sierpień 1997, t.1., ss. 99-121; hasła katalogowe II.4, II.6-10, II.12-22, [w:] jw., t. 2, ss. 46-47, 49-53, 55-60.

 34. Rzeźba Chrystusa na osiołku z Muzeum Narodowego w Poznaniu, „Studia Muzealne”, z. XVI, 1992, ss. 75-95.

 35. Recepcja rzeźbionych nastaw niderlandzkich w Prusach Królewskich na początku XVI wieku, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział nauk o sztuce”, 1991, ss. 53-60.

 36. Rzeźba i malarstwo tablicowe; Rzemiosło artystyczne, [w:] Cystersi w średniowiecznej Polsce. Kultura i sztuka. Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Warszawa-Poznań 1991, 81-107, 137-155.

 37. Plastyka śląska w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu (Katalog) [w:] Sztuki plastyczne na średniowiecznym Śląsku. Studia i materiały II, Wrocław - Poznań 1990, ss. 83-107.

 38. Galeria Sztuki Średniowiecznej. Przewodnik po zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Poznań 1990, ss. 21, il. nlb.

 39. Kult rycerzy w późnogotyckiej sztuce miast Pomorza Wschodniego i Inflant, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział nauk o sztuce”, 1988, ss. 79-89.

 40. Mistrz Michał z Augsburga - twórca ołtarza głównego w kościele NP Marii w Gdańsku, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział nauk o sztuce”, 1987, ss. 61-67.

 41. Uwagi o związkach mistycyzmu i sztuki w XIV w., „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział nauk o sztuce”, 1986, ss. 115-123. 

 

Hasła:

Brandt Hans, Krucyfiks w kaplicy Jedenastu Tysięcy Dziewic, Malarstwo średniowieczne, Michael (Michel) von Augsburg, Ołtarze, Paul (Mistrz Paweł, XVI w.), Pieta, Piękna Madonna, Rzeźba, Sąd Ostateczny, Święty Jerzy [hasła w:] Encyklopedia Gdańska, Red. naukowy Błażej Śliwiński, Gdańsk 2012, s. 127, 543, 604-606, 634-635, 734-736, 769-770, 783, 785, 897-898 902-903, 1022.

 

Ostatnio modyfikowane: 16.06.2016