Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiInstytutStrukturaInnepublikacjeHubert Bilewicz

mgr Hubert Bilewicz - publikacje

Publikacje

Książki:

Włodzimierz Padlewski: architektura i sztuka. W roku jubileuszu stulecia urodzin, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 2008, ss. 220 [redakcja i opracowanie]

Spotkania ze sztuką. Plastyka - Powiększenia. Podręcznik dla gimnazjum [współautor: Anna Ziemba-Michałowska], Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, ss. 127.

 

Artykuły (wybór):

 1. Malowidła Zofii Baudouin de Courtenay w kościołach Gdańska i Sopotu / Murals of Zofia Baudouin de Courtenay in churches of Gdańsk and Sopot, „Sacrum et Decorum” 2015, R. VIII, s. 139-150.

 2. Nostalgia i mizeria socrealizmu: „Gertruda Wysocka – przodownica pracy” Juliusza Studnickiego jako alegoria realna, [w:] Juliusz Studnicki (1906-1978). Twórcy i założyciele Szkoły Sopockiej, red. Andrzej Zagrobelny, Sopot 2015, s. 28-35.

 3. Kultura w służbie ideologii. O dwóch płaskorzeźbach Józefa Belowa, [w:] Polskie art déco. Materiały piątej sesji naukowej Polskie art déco. Rzeźba i płaskorzeźba pod przewodnictwem prof. Ireny Huml, prof. Anny Sieradzkiej i prof. Andrzeja Olszewskiego w Muzeum Mazowieckim w Płocku 22-23 kwietnia 2013 roku, Płock 2015, s. 85-98.

 4. Zameczek Prezydenta RP  w Wiśle -  ikona czy hybryda polskiego modernizmu?, [w:] Modernizmy. Architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej, t. 2 Katowice i województwo śląskie, red. Andrzej Szczerski, Kraków 2014, s. 117-130.

 5. Between Nationalism and Modernism: Discussing Folk and Vernacular Traditions in Polish Industrial Design in the Years 1890-1989 [współautor: Jacek Friedrich], "Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts” 2014, vol. 14, nr 3, September,   s. 228-246.

 6. Sprawa Nieznalskiej: polityka versus polityczność sztuki, [w:] Współczesność – historia nieznana. Studia z historii sztuki, red. W. Włodarczyk, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2013, s. 173-186.

 7. Architektura, polityka, tożsamość. Z badań nad karierami polskich wychowanków rosyjskich uczelni architektonicznych w XIX i na pocz. XX wieku (casus Józefa Padlewskiego), [współautorka: Małgorzata Omilanowska], [w:] Polska – Rosja: sztuka i historia. Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do końca XIX wieku, red. Jarzy Malinowski, Irina Gavrash, Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, [„Sztuka Europy Wschodniej”, t. 1, red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash], Warszawa-Toruń 2013, s. 293-306.

 8. Tkaniny sopockie. Re: rewizja, [w:] „Młodość sztuki naszego czasu”. Tkanina malowana i drukowana lat 50. I 60. XX w. z kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa, red. Małgorzata Wróblewska-Markiewicz, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, lipiec 2012 – luty 2013 [kat. wyst.], Łódź 2012, s. 31-38.

 9. Jaskółki nowoczesności. Wystawa Tkanin i Ceramiki Sopockiej w Warszawie w 1955 roku, [w:] Wizje nowoczesności. Lata 50. i 60. - wzornictwo, estetyka, styl życia. Materiały z sesji „Lata 50. i 60. w Polsce i na świecie: estetyka, wizje nowoczesności, styl życia, Muzeum Narodowe w Warszawie, 15 kwietnia 2011, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2012, s. 113-122 [Summary].

 10. Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce / Tür an Tür. Polen – Deutschland 1000 Jahre Kunst und Geschichte, red. / Hrg. Małgorzata Omilanowska, Berlin Martin Gropius Bau, 20.09.2011-09.01.2012 [kat. wyst], Berlin 2011, s. 597, 598 [noty katalogowe].

 11. Breuer w Wiśle. Z dziejów polskiej recepcji Bauhausu w międzywojniu, [w:] Oblicza sztuki dwudziestolecia międzywojennego na obszarze obecnego Województwa Śląskiego. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach, 24-25 marca 2011 roku, red. Teresa Dudek-Bojarek, Katowice 2011, s. 229-242.

 12. (A)polityczność sztuki? O gdańskim środowisku artystycznym minionych dekad. Debata z udziałem Huberta Bilewicza, Jacka Friedricha, Wojciecha Zamiary, Zofii Tomczyk-Watrak i Agaty Rogoś, [w:] Trójmiasto. Przewodnik Krytyki Politycznej [seria: „Przewodniki Krytyki Politycznej”, t. XXIII], Warszawa-Gdańsk 2010, s. 164-176.

 13. Sielanka i polityka.Makata „Jan III Sobieski” na paryskiej wystawie (1937), [w:] Wystawa paryska 1937. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 22-23 października 2007, red. Joanna Sosnowska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2009, s. 139-152.

 14. Szkoła sopocka: między kompromisem a konformizmem, [w:] Sztuka w kręgu władzy. Materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki poświęconej pamięci Profesora Szczęsnego Dettloffa (1878-1961) w 130. rocznicę urodzin, Toruń 13-15 listopada 2008, red. Elżbieta Pilecka, Katarzyna Kluczwajd, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2009, s. 367-378.

 15. Meble w Zameczku Prezydenta Ignacego Mościckiego w Wiśle. Kwestia chronologii, inwentarza i atrybucji, „Porta Aurea. Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego” R. 7-8, 2009, s. 284-345.

 16. Dyskursy i dialekty modernizmu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka” 2008, zesz. 15 [Definiowanie modernizmu, red. Piotr Marciniak, Gabriela Klause, Poznań 2008], s. 383-391.

 17. Recepcja awangardowych mebli metalowych w międzywojennej Polsce na przykładzie wyposażenia Zameczku prezydenta w Wiśle, [w:] Modernizm w lustrze współczesności, red. Jacek Jagielski, Grażyna Gajewska, Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno 2006, s. 51-56.

 18. Monumentalizm w sztuce gdańskiej ostatniego półwiecza, [w:] Gust gdański. Materiały z sympozjum, 23-24 października 2002, red. Bronisława Dejna, Jakub Szczepański, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2004, s. 178-195.

 19. Zjawiska awangardyzacji w kulturze ukraińskiej XX wieku [współautor: Agnieszka Korniejenko], „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 2002, z. 13-14, s. 238-257; ditto, [w:] Ukraina. Między językiem a kulturą, red. Bożena Zinkiewicz-Tomanek, Adam Fałowski, [„Studia Ruthenica Cracoviensia” t. 1], Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Universitas, Kraków 2003, s. 293-307.

 20. Bizantyńsko-ruskie malowidła lubelskie w świetle prac Cesarskiej Komisji Archeologicznej z Petersburga, [w:] Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789-1950, red. Dariusz Konstantynów, Robert Pasieczny, Piotr Paszkiewicz, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1998, s. 71-78; wersja rozszerzona: Między Krakowem a Petersburgiem. Casus bizantyńsko-ruskich malowideł lubelskich w pierwszych dekadach XX wieku, [w:] Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Historia, teologia, sztuka, konserwacja. Materiały sesji zorganizowanej w Muzeum Lubelskim 24-26 kwietnia 1997 roku, Lublin 1999, s. 175-207.

 21. Enklawa ładu. Uwagi o tkaninach żakardowych w „Ładzie”, [w:] „Cepelia” w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, październik-listopad 1999 [kat. wyst.], Łódź 1999, s. 51-65.

 22. Rites de passage jako strategie artystyczne i edukacyjne, [w:] Pedagogika kultury. Historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej, perspektywy rozwoju, red. Janusz Gajda, UMCS, Lublin 1998, s. 357-365.

 23. Żakardy w „Ładzie”, [w:] Spółdzielnia Artystów ŁAD 1926-1996, t. 1, red. Anna Frąckiewicz, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa 1998, s. 180-220, il. barwne: s. 381-411: [Jacquard Loom Fabrics at Ład, tamże, s. 221-248].

 24. Złudzenia edukacji plastycznej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika” t. 22, Toruń 1997 [Nauki Humanistyczno - Społeczne, z. 314], s. 111-115.

 25. Kreowanie postaw ucznia wobec i poprzez „zakazane” obszary sztuki najnowszej, [w:] W kręgu teorii i praktyki edukacji plastycznej, red. Stanisław Popek, Romuald Tarasiuk, UMCS, Lublin 1995, s. 135-140 (I Lubelskie Forum Sztuka-Edukacja, t.2).

 26. Zagadnienie polityki artystycznej II Rzeczypospolitej wobec Gdańska, „Porta Aurea. Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego” R.3, 1994, s. 209-215.

 27. Dzieje gmachu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, „Rocznik Warszawski” R. XXIV, 1994, s. 293-314.

 28. Jest taki gmach w Warszawie. O gmachu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, „Design. Wiadomości Instytutu Wzornictwa Przemysłowego” 1992, nr 5, s. 20-25. 

Ostatnio modyfikowane: 16.06.2016

Serwis ostatnio aktualizowany:
07.05.2021