Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Bielak

Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej (studia zaoczne ćwiczenia)

Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej (studia zaoczne - ćwiczenia)

Prowadzący: dr Jacek Bielak 

Celem zajęć jest poznanie i zrozumienie wybranych zagadnień artystycznych epoki nowożytnej. Zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Dobór tematu następuje w drodze indywidualnych konsultacji uwzględniających zainteresowania studenta. Głównym efektem zajęć ma być ukształtowanie u studenta umiejętności stosowania fachowej terminologii, formułowania wypowiedzi i hipotez w odniesieniu do problematyki podejmowanej w literaturze przedmiotu. Student wybiera temat z zakresu sztuki nowożytnej w celu przygotowania prezentacji. Przygotowuje się w ten sposób do samodzielnego poszukiwania źródeł, literatury przedmiotu i jej krytycznej lektury. Prezentacja referatu (25-30 min.) jest jedynie pretekstem do dyskusji służącej analizie danego zagadnienia. Grupa uczestniczy w dyskusji nad referatem w oparciu o krótki tekst wprowadzający, podawany przez prowadzącego przed zajęciami. 

Ostatnio modyfikowane: 26.10.2012