Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Bielak

Teoria i metodologia nauk o sztuce i krytyka artystyczna" (studia licencjackie - wykład)

Teoria i metodologia nauk o sztuce i krytyka artystyczna (studia licencjackie - wykład)

Prowadzący: dr Jacek Bielak

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią historii sztuki jako dyscypliny nauk humanistycznych oraz podstawowymi zagadnieniami krytyki artystycznej. Tematyka wykładu dotyczy refleksji nad rozwojem metod i sposobów ich stosowania przez krytykę artystyczną oraz twórczość akademicką. Omawiana problematyka uwzględnia szczególnie tworzący się od XVIII wieku naukowy paradygmat historii sztuki.

Na wykład składa się prezentacja najważniejszych stanowisk metodologicznych połączona z analizą fragmentów tekstów wybranych autorów. Napięcie, a niekiedy dramatyczny konflikt między szkołami metodologicznymi, musi być wyeksponowany, aby student nie odniósł wrażenia, że wykładany przedmiot ma charakter czysto teoretycznego konstruktu pojęć i nazwisk. Ponadto silny nacisk położony jest na coraz wyraźniejszą obecność w uprawianiu historii sztuki dyskursów badawczych pozostałych nauk humanistycznych (antropologii, socjologii, psychologii percepcji, kulturoznawstwa, filozofii kultury, historii idei, etc.).

Zajęcia wspomagane są materiałami pomocniczymi i prezentacjami dostępnymi na platformie e-learningowej UG https://pe.ug.edu.pl

Ostatnio modyfikowane: 26.10.2012