Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Inne Prowadzone zajęcia Jacek Bielak

Fakultet tematyczny 2015-2016 (semestr letni)

Fakultet tematyczny:

Obraz filmowy jako narracja historyczna

prowadzący: dr Jacek Bielak

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką obrazu filmowego w odniesieniu do (re)konstrukcji wydarzeń historycznych. Zajęcia są wyrazem poszukiwania odpowiedzi na pytanie o relację między obrazem filmowym a przeszłością prezentowaną w prozie naukowej. Istotna jest obserwacja zmian perspektyw badawczych oraz różnych metod filmowej popularyzacji historii czy choćby miejsca sztuki w kreowaniu przeszłości przez reżysera.

Tematyka nie dotyczy jednak filmu biograficznego (opisującego życiorysy "wielkich artystów"), ale podejmuje kwestie funkcjonowaniu narracji historycznej w dwóch różnych formach przekazu. Uwzględnia przez to zarówno analizę aspektów historycznych, jak i współczesnych strategii kreowania, wizualizacji i uwiarygadniania rekonstruowanych wydarzeń.

W celu uwypuklenia problemu na warsztat są wzięte pod uwagę zwłaszcza obrazy konstruujące kategorię „innego” na przykładzie filmów o niewolnictwie. Za komentarz do tego problemu posłuży głównie książka Natalie Zeemon Davis, Slaves on screen. Film and Historical Vision, Cambridge 2000.

 

Zajęcia są wspomagane materiałami i zadaniami prowadzonymi na platformie e-learningowej UG https://pe.ug.edu.pl

Warunkiem zaliczenia jest terminowe oddanie zadań.

 

Ostatnio modyfikowane: 07.06.2016