Instytut Historii Sztuki Instytut Rada Naukowa

Regulamin Rady Instytutu Historii Sztuki UG

Regulamin Rady Instytutu Historii Sztuki UG
 
W związku z uchwałą Senatu UG z dnia 25.06.2009. powołującą na Uniwersytecie Gdańskim Instytut Historii Sztuki jako samodzielną jednostkę wchodzącą w skład Wydziału Historycznego UG tworzy się Radę Instytutu. Niniejszy Regulamin określa zadania, kompetencje, zasady wyboru i skład Rady.
 
Kompetencje Rady
 1. Rada Instytutu Historii Sztuki UG sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i dydaktycznej oraz rozwój kariery naukowej pracowników rozpoczynających karierę naukową, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 4 czerwca 2010, Nr 96, poz. 617).
 2. Rada Instytutu w szczególności:
  1) określa profil badawczy i dydaktyczny Instytutu, uwzględniając kierunki
  rozwoju dyscypliny;
  2) opiniuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami
  naukowymi oraz działalności wydawniczej;
  3) przyjmuje do wiadomości tematy prac magisterskich i licencjackich
  przygotowywanych w Instytucie
  4) opiniuje wnioski do władz uniwersyteckich dotyczących zakupu niezbędnych w
  procesie dydaktycznym książek i pomocy naukowych
  5) opiniuje wszelkie inne programy dydaktyczne i ich zmiany
  6) opiniuje wnioski w sprawach zmiany struktury instytutu
  7) opiniuje
  a) wnioski w zakresie planów studiów i programów nauczania;
  b) wnioski w zakresie planów i programów studiów podyplomowych
  oraz innych form kształcenia;

  Skład Rady

   

 3. W skład Rady Instytutu wchodzą:
1) dyrektor Instytutu i jego zastępcy;
2) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego
zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) kierownicy Zakładów;
4) wybrani przedstawiciele
a) pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) wybrany przedstawiciel studentów, w tym studentów studiów doktorskich, jeżeli Instytut prowadzi studia doktoranckie,
c) pracowników Uniwersytetu zatrudnionych w Instytucie nie będących nauczycielami akademickimi, stanowią do 5% składu Rady;
5) Przedstawiciele, o których mowa w ust. 3 pkt. 4a, stanowią do 20% składu Rady Instytutu (nie mniej niż 10%), przedstawiciele, o których mowa w ust. 3 pkt. 4b i d, stanowią do 15% składu Rady (nie mniej niż 10%). Przedstawiciele, o których mowa w ust. 3 pkt. 4c, stanowią do 5% składu Rady.
 
Ogółem liczba członków Rady wynika z niniejszego Regulaminu oraz ze statutu UG.
 
Tryb wyboru i kadencja Rady
 
 1. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego/wyborczego.
 2. Przewodniczącym Rady Instytutu jest Dyrektor Instytutu.
 3. Wybory i tryb określa uchwała Senatu dot. powołania Komisji wyborczych Wydziałowych/Uczelnianej.
Organizacja pracy Rady
 
 1. Przewodniczący zwołuje i prowadzi zebrania Rady,
 2. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół,
 3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Inicjatywę zwołania Rady może zgłosić Przewodniczącemu każdy z członków Rady.
 4. Częstotliwość zebrań Rady uzależniona jest od potrzeb Instytutu, jednak zebrania powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Wydziału. 
 
Ostatnio modyfikowane: 27.11.2014