Instytut Historii Sztuki Studia Praktyki

Przedmiot i treści programowe praktyki muzealnej

Podczas odbywania praktyki należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

1. Misja i cele muzeum jako instytucji społecznej

2. Zasady pracy zespołowej

3. Struktura muzeum i jej wpływ na różnice w poglądach praktycznych (presje i uwikłania zawodowe) na prowadzenie działalności muzealniczej (zależność od charakteru wykonywanych przez nich pracy, wykształcenia i miejsca w hierarchii instytucji (dyrektor, kurator zbiorów, konserwator-restaurator, kustosz, asystent itp.

4. Budowanie kolekcji i nabywanie muzealiów - zakupy dzieł sztuki, komisje muzealnych zakupów dzieł sztuki

5. Opracowanie i digitalizacja zbiorów, zasady wypożyczania i udostępniania muzealiów

6. Porządkowanie dokumentacji fotograficznej muzeum

7. Sprawozdania i ich sporządzanie wraz z aparatem pomocniczym – prowadzenie ksiąg działów

8. Sporządzanie kart katalogu inwentarza naukowego, kart magazynowych i ruchu muzealiów

9. Prowadzenie kart ewidencjonowania wewnętrznego i zasad bezpieczeństwa. Zapoznanie z procedurami i zarządzeniami wewnętrznymi

10. Sporządzanie dokumentów spedycyjnych i specyfikacji oraz harmonogramu podróży obiektów wypożyczanych a także form ubezpieczenia i form współpracy z firmami zewnętrznymi (firmy ramiarskie, transportowe ubezpieczeniowe, specjaliści od oświetlenia, wyposażenia wnętrz)

11. Prowadzenie i uzupełnianie ksiąg inwentarzowych oraz depozytowych

12. Zasady sporządzania umów wypożyczeń i zwrotów obiektów

13. Zasady i kryteria wartościowania i wydawania opinii konserwatorskich dla dzieł wypożyczanych, zasady wypożyczania obiektów i współpracy między muzeami i instytucjami promującymi sztukę

14. Zasady pozwalające na dbałość stanu nawilżenia, pomiaru temperatury i stałego nadzoru w pomieszczenia wystawowych

15. Problem eksponowania dzieł sztuki w muzeum oraz warunki ekspozycyjne – procedury postępowania – karty ruchu obiektów i zasady ich prowadzenia

16. Praca w działach sztuki i zasady stałej opieki nad ekspozycjami muzealnymi

17. Obchody merytoryczne i dozór nad obiektami muzealnymi

18. Praca w dziale naukowo-edukacyjnym

19. Oprowadzanie, lekcje muzealne praca z dziećmi i młodzieżą

20. Prowadzenie i organizacja warsztatów muzealnych, wykładów, towarzyszach wystawom imprez

21. Organizowanie spotkań krzewiących wybrane zagadnienia problemowe wzbogacające wystawy stałe i czasowe

22. Wykłady o sztuce i organizowanie prelekcji dla dzieci i młodzieży, miłośników muzeum i stałych bywalców, dotyczące wybranych zagadnień

23. Współpraca z mediami dotycząca działalności i obecności muzeum w panoramie miasta, regionu, kraju.

24. Zasady upowszechniania zbiorów i wystawiania: sztuka dawna; sztuka nowa, inne

25. Zasady współpracy z innymi instytucjami kulturalnymi

26. Praca przy organizacji wystaw stałych i czasowych (dobór materiałów, projekty, fotografie, dokumentacja, kwerendy

27. Poznanie zasad sporządzania scenariusza, etykietażu, makiet i wszelkich form przygotowania do wystaw czasowych (sporządzanie listy dzieł, katalogu….

28. Wystawa jako produkt działania naukowego i rzecz komercji oraz wydarzenie (sponsorzy, współpraca z mediami i dziennikarzami – organizacja konferencji prasowej, sklepu do wystawy stałej i czasowej)

29. Praca nad katalogiem aktualnie przygotowywanej wystawy, współpraca z wydawnictwem, drukarnią i projektantami

30. Współpraca z plastykiem przy aranżacji przestrzennej formy wystawy, oświetlenia, adaptacji starych pomieszczeń do nowych potrzeb

31. Oprowadzanie po wystawach

32. Zasady działania marketingu, działanie reklamy na zewnątrz muzeum

Ostatnio modyfikowane: 19.03.2012