Instytut Historii Sztuki Studia Praktyki

zaliczenie praktyki

Student może zaliczyć praktykę:

- korzystając z oferty praktyk przygotowanej przez Uczelnię lub

- przedstawiając własną propozycję miejsca odbywania praktyki w wybranym przez siebie zakładzie pracy lub

- na podstawie wykonywanej przez studenta pracy lub innej działalności o charakterze spełniającym wymagania praktyki.

Wpis do indeksu, stwierdzający zaliczenie praktyki, dokonywany jest przez aktualnego opiekuna praktyk na podstawie pisma od instytucji, w której student odbywał praktykę. Pismo takie powinno zawierać stwierdzenie odbycia tejże praktyki, dokładne daty jej trwania, i charakterystykę postawy i pracy wykonanej przez studenta. Ze swej strony Uniwersytet gwarantuje ubezpieczenie podczas trwania praktyk muzealniczych. Student także otrzymuje skierowanie na praktykę.

Ostatnio modyfikowane: 19.03.2012