Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej

dr Katarzyna Płonka Bałus, adiunkt

pokój 62, tel. (58) 523 37 47

 

Jest krakowianką, absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukształtowane podczas studiów zainteresowanie kulturą artystyczną i duchową średniowiecznej Europy znalazło wyraz w wyborze jej specjalności naukowej, jaką jest sztuka XIII – pocz. XVI wieku, zwłaszcza iluminatorstwo; szczególnie bliskie jest jej wczesne malarstwo niderlandzkie - zarówno książkowe, jak i tablicowe.

Potrzeba stałego i bezpośredniego obcowania ze sztuką związała ją z Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie od lat pracuje jako kustosz – opiekun średniowiecznych rękopisów iluminowanych Muzeum i Biblioteki Czartoryskich, zajmując się głównie naukowym opracowaniem tej wybitnej kolekcji, ale też organizując wystawy i pokazy. Równie ważnym zajęciem jest dla niej dydaktyka, którą traktuje jako wprowadzanie ludzi młodych - naszych przyszłych kolegów - do świata sztuki, poprzez uczenie jej dziejów (od XIII do pocz. XVI w.), ukazywanie dzieł całym splocie ich uwarunkowań artystycznych, historycznych, kulturowych, techniczno - warsztatowych itp. przy jednoczesnym kształtowaniu i rozwijaniu refleksji metodologicznej. Od uprawiania nauki zbliżonej do styloznawstwa bliższa jest jej bowiem analiza zjawisk artystycznych.

Aktualnie zajmuje się kwestiami inwencji i naśladownictwa, bada m.in. źródła i wędrówki motywów malarskich, rekonstruuje praktykę warsztatową iluminatorów tzw. szkoły gandawsko–brugijskiej; poświęconej tym zagadnieniom, pisanej aktualnie książce, planowanej jako rozprawa habilitacyjna, nadała roboczy tytuł: Dziedzictwo Mistrza Marii Burgundzkiej. Ghent Associates i iluminacje Ms. Czart.3025 I.

 

Publikacje

Prowadzone zajęcia:

"Młodsza Europa". Europa Środkowa jako region artystyczny w XIV i XV w. (fakultet tematyczny - semestr letni 2013-2014)

Ikonografia chrześcijańska (wykład)

Historia sztuki średniowiecznej (wykład)

Wstęp do historii sztuki  (wykład)

Wykład monograficzny 2012-2013 (studia licencjackie)

Pojmowanie  sztuki  w  średniowieczu: theoriapraxis (fakultet tematyczny - semestr letni 2012-2013)

Ostatnio modyfikowane: 16.06.2016