Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Teorii Sztuki

Fakultet tematyczny 2012-2013

Fakultet tematyczny:

Obraz nowożytny – struktura-treść –znaczenie

Prowadzący: dr Beata Purc-Stępniak

Obraz nowożytny i jego pojawienie się zapoczątkowało dyskusję nad pojęciem sztuki, wyobrażenia i przedmiotu osobliwego. Przenośny obraz jako malowidło działał na wyobraźnię i był nośnikiem istotnych treści o głębokim przesłaniu filozoficznym, miał określoną funkcję kulturową, ale mógł także stać się przedmiotem sztuki i czystą sztuką malarską przekraczającą status samego obrazu. Tak otworzona została droga do nowoczesnego rozumienia malarstwa, pozwalająca na konstruowanie wciąż nowych obrazów. Czy obrazy powstawały, by urzeczywistnić dystans do rzeczywistości i tworzyć metafizyczny horyzont? Dlaczego istnieje wielość interpretacji? Czy jest ona związana tylko z przejawem aktywności i próbą refleksji, a może dlatego, że widzowie zadają pytania? Jeśli tak, to obrazem można manipulować, a w rzeczywistości jest nieprzekładalnym bytem. Jak dzieło sztuki wydobywa na jaw pewne fakty, ale pozostaje wciąż absolutne. Wychodząc od technicznego statusu obrazu, estetycznych preferencji, standardów warsztatowych i procesu twórczego prześledzone zostaną na zajęciach wybrane oryginalne dzieła malarstwa europejskiego, aby ukazać narodziny obrazu-przedmiotu sztuki i niezwykłe pomysły malarzy na zacierania granic między obrazem a rzeczywistością. Zajęcia zaprezentują metody jakimi można badać obrazy analizując je wychodząc od warstwy formalnej poprzez obraz jako „pamięć” i funkcję jaką obrazy pełniły, ich znaczenie i sens aż po repetycję i stworzenie nowego znaczenia wyobrażeń. Przybliżenie tej problematyki będzie celem fakultetu. Zajęcia mają charakter wykładowo-konwersatoryjny. Przewidują prace z oryginalnymi dziełami sztuki, także w muzeum. Zaliczenie na ocenę po I semestrze. Obecność na zajęciach.

Ostatnio modyfikowane: 26.10.2012